לקראת שמיטת הכספים: מדריך הלכתי מקוצר לדיני שמיטת כספים ופרוזבול

1.שנת השמיטה משמטת מִלְוֶה ואין הַלּוֹוֶה חייב לפרוע החוב לַמַּלְוֶה [משום שהחובות נשמטים מאליהם].

2.אין השביעית משמטת אלא בסופה, ולכן כשתשקע חמה בערב ראש השנה של מוצאי שביעית – אבד החוב.

3.שמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן, ונוהגת בכל מקום ואפילו בחוץ לארץ.

4.התובע חוב שעבר עליו שמיטה בזמן הזה עובר באיסור דרבנן, ואם הלווה בא לפרוע מדעתו חוב שעבר עליו שביעית, צריך המלווה לומר לו “משמט אני והחוב נפקע”, ואם אמר לו הלווה “אף על פי כן רצוני שתקבל ממני”, יקבל המלווה ממנו, שהרי נותנו לו בתורת מתנה, אבל לא יאמר לו הלווה “בחובי אני נותן לך”.

5.כל המחזיר חוב שעברה עליו שביעית בתורת מתנה, רוח חכמים נוחה הימנו.

6.השביעית משמטת בין מִלְוֶה על פה ובין מִלְוֶה בשטר, אבל המלווה על המשכון – אינו משמט.

7.המלווה את חבירו וקבע לו זמן פירעון אחר שביעית – חוב זה אינו נשמט.

8.המלווה את חבירו והתנה עמו “על מנת שלא תשמיטנו שביעית” – תנאו בטל וחובו נשמט, משום שהוא ‘מתנה על מה שכתוב בתורה’ ותנאו בטל.

9.המוסר שטרותיו לבית דין ואמר להם “אתם גבו לי חובי” – אינו נשמט. וכן אם יש לו פסק דין מבית דין שהשני חייב לו כסף, חוב זה אינו נשמט משום שכל מעשה בית דין כגבוי דמי.

10.הקונה סחורה בהקפה מחנווני – חוב זה אינו נשמט משום שאין זה הלוואה, ואם זקף עליו במלווה – נשמט. ומה נחשב זקיפה? יש אומרים שהוא כאשר קובע לו זמן לפרעון, בכך נחשב הדבר להלוואה. ויש אומרים שזקיפה הוא כשמסכם את החוב כגון שכותב בפנקסו כל החשבון ביחד, שבכך נחשב כהלוואה.

11.חוב מחמת שכירות [שכירות פועל, שכירות בתים וכדומה] – אינו נשמט, שאינו נחשב מִלְוֶה. ואם זקפו עליו במלווה – משמט.

12.חובות לבית הכנסת או לצדקה לעניים – אינו נשמט וחייב לשלם גם אחרי שביעית.
1.אסור להימנע מלהלוות מפני פחד השמיטה שלא תפקיע החוב. וכשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות מדאגתם שלא תשמטנו שביעית ועוברים על איסור זה, עמד והתקין ‘פרוזבול’ כדי שלא ישמט החוב.

2.ענין פרוזבול הוא שמוסר כל חובותיו לבית דין, והיינו שאומר הַמַּלְוֶה לפני בית דין: “מוסרני לכם שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה” ואחר כך כותבים הדיינים את שטר הפרוזבול וחותמים.

3.אין כותבים פרוזבול אלא כשיש ללווה קרקע, ואפילו קרקע כל שהוא, ואפילו קרקע בשכירות מספיק.

4.בחורי ישיבה נחשב שיש להם קרקע כיון שיש להם רשות השתמשות ללינה במקום לימודם.

5.לדעת הרמ”א כותבים פרוזבול בכל בית דין ואפילו בשלושה הדיוטות.

6.מותר לכתוב פרוזבול אפילו לפני דיינים שקרובים למלווה או ללווה, אבל הדיינים אסורים להיות קרובים זה לזה.

7.מותר לכתוב פרוזבול בלילה.

8.אין פרוזבול מועיל אלא לחובות שנתחייב לו קודם כתיבתו ולכן עושים את הפרוזבול כמה שיותר סמוך לערב ראש השנה.

9.מנהלי בנקים חייבים לעשות פרוזבול כדי שיוכלו לגבות חובות שחייבים להם, אבל מנהלי קופות גמ”ח אינם צריכים לעשות פרוזבול כיון שקופת צדקה אינה נשמטת, ומכל מקום לכתחילה כדאי שגם הם יעשו פרוזבול.

10.פרוזבול מועיל על ידי שליח, ולכן האשה תעשה שליח את בעלה שיעשה עבורה פרוזבול.

11.האב יכול לעשות פרוזבול עבור ילדיו (אם חייבים להם חובות) מדין אפוטרופוס.

12.בארץ ישראל כיום צריך האב לעשות פרוזבול עבור ילדיו שאינם נשואים, כיון שיש תכנית ‘חיסכון לכל ילד’ שהבנקים או קופות הגמל נחשבים כלווים מהילדים את כספי החיסכון ואילולא הפרוזבול השביעית תשמט חוב זה.


להורדת שטר פרוזבול של בד”ץ שארית ישראל >>>

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל