רשימת מוקדי מכירת חמץ ברחבי הארץ

בני ברק:
מורינו הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א בביתו רח’ ר’ עקיבא 77
במשרדי הבד”ץ רח’ שלמה המלך 19, בין השעות 09:00-15:00
הרב הגאון רבי טוביה בלוי שליט”א בביתו רח’ אלישע 12
הרב הגאון רבי דוד גולדבלט שליט”א ביתו רח’ נועם אלימלך 6 א’ בשעות הערב
הרב הגאון רבי משה גלברט שליט”א בביתו רח’ בורוכוב 12 בשעות הצהריים והערב
הרב הגאון רבי מרדכי דרורי שליט”א בביה”כ חמדת צבי אחרי התפילות ובביתו רח’ נחמיה 4 אחרי השעה 16:00
הרב הגאון רבי יוסף ברוך הופנר שליט”א בביתו רח’ פוברסקי 26 בתיאום מראש בטל’ 054-8415550
הרב הגאון רבי ישראל דב ויזל שליט”א בביתו רח’ נחמיה 9
הרב הגאון רבי יעקב וינפלד שליט”א בביה”כ מנין אברכים פרדס כץ
הרב הגאון רבי יחיאל יברוב שליט”א בביתו רח’ הרב דסלר 5
הרב הגאון רבי גבאי יהודה שליט”א בביה”כ עטרת ברוך רח’ אבן עזרא 6
הרב הגאון רבי שמואל כהן שליט”א בביתו רח’ רוזנהיים 16
הרב הגאון רבי אברהם שמעון ליפשיץ שליט”א בביהמ”ד חניכי הישיבות רח’ בן יעקב פינת רח’ עזרא לאחר התפילות
הרב הגאון רבי זאב ליפשיץ שליט”א בישיבת דרך התורה רח’ אנילביץ 2 בשעות הבוקר והערב
הרב הגאון רבי שלמה ליפשיץ שליט”א בביתו רח’ רמב”ם 12 בתיאום מראש בטל’ 050-4101199, ובביה”כ יסודות בבית הוראה שדרות איינשטיין 5 ב”ב
הרב הגאון רבי יואל מקלב שליט”א בביתו רח’ האדמו”ר מגור 28
הרב הגאון רבי מאיר ננקנסקי שליט”א בביתו רח’ זכריה 3
הרב הגאון רבי צבי פלמן שליט”א בביה”כ נחלת משה רח’ הרב מלצר 36 לאחר התפילות
הרב הגאון רבי מנחם קליין שליט”א בביה”כ בית אהרן רח’ רד”ק 5 אחרי התפילות
הרב הגאון רבי שלמה קניבסקי שליט”א בביה”כ תפארת ציון אחרי מנחה גדולה
הרב הגאון רבי יעקב קניגסבוך שליט”א בביתו רח’ אליהו בית צורי 37
הרב הגאון רבי אליהו מאיר שוורץ שליט”א בביתו רח’ ורנר 6
הרב הגאון רבי יהודה שיפר שליט”א בביה”כ היכל שלמה רח’ תרפ”ג 3 פרדס כץ
ירושלים:
מורינו הגאון רבי צבי וובר שליט”א בביתו רח’ כפר עברי 5
הרב הגאון רבי יוחנן בורגר שליט”א בביה”כ חניכי הישיבות ובביה”כ זכרון יצחק
הרב הגאון רבי ישראל גואלמן שליט”א בביה”כ שערי תבונה אחרי התפילות ובביתו רח’ נוף רמות 74 ב’
הרב הגאון רבי שמעון גלברמן שליט”א בביה”כ זכרון אברהם רח’ רקאנטי פינת רח’ בן זאב בין מנחה למעריב
הרב הגאון רבי ישראל גנס שליט”א בביהכ”נ מנחת שלמה בית וגן בתארכים ה’ ניסן ו י’ – יב’ ניסן בין מנחה למעריב ובביתו רח’ פנים מאירות 2 בתארכים י”א – י”ב ניסן בין השעות 21:00-22:00
הרב הגאון רבי מאיר גרוס שליט”א בביתו רח’ רביבים 27, ובביה”כ חניכי הישיבות רח’ צונדק 129
הרב הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט”א בביתו רח’ גבעת שאול 27 מהשעה 20:30 ובישיבת תפארת ישראל רח’ ריינס 16 בין השעות 13:00 – 13:45
הרב הגאון רבי אברהם וייג שליט”א בביה”כ מנין אברכים רח’ חיד”א 21 בין מנחה למעריב
הרב הגאון רבי אהרן וינר שליט”א בקרית יובל בביה”כ רינת מאיר ובביה”כ רינת אשר או בביתו רח’ הפסגה 54 א’ בתיאום מראש בטל’ 052-7677783
הרב הגאון רבי יהונתן וינר שליט”א בביתו רח’ נוף רמות 75 דירה 3
הרב הגאון רבי שמעון זייבלד שליט”א בביה”כ יוסף חיים רח’ טבנקין
הרב הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן שליט”א בביה”כ חניכי הישיבות נווה יעקב מרכז ובביתו רח’ אליעזר לבנה 4
הרב הגאון רבי מיכל זלוטניק שליט”א בביה”כ מוסדות “אור הלכה לשכנו תדרשו” רח’ לופיאן 1 וכן בבית כנסת לב אליהו רח’ לופיאן 28
הרב הגאון רבי אליעזר מאיר טרגר שליט”א בבית הוראה פרשבורג רח’ גבעת שאול 5 ובביתו רח’ כתב סופר 18
הרב הגאון רבי רחמים יזדי שליט”א בביתו רח’ זולטי 22 בתאום מראש בטל’ 050-4150830 ובביה”כ חברון רח’ זולטי 26
הרב הגאון רבי אפרים ליפשיץ שליט”א בביה”כ כתר תורה – סיידוף רח’ יפו 153 לאחר התפילות
הרב הגאון רבי דב ליפשיץ שליט”א בביה”כ חניכי הישיבות רמות ד’ רח’ מינץ 46 בין מנחה לערבית
הרב הגאון רבי אברהם יצחק מאור שליט”א בביה”כ החדש רח’ רביץ 16 בין השעות 9:00 -12:00 בבוקר ובביתו רח’ אברהם רביץ 10 בתיאום בטל’ 052-7116893
הרב הגאון רבי יואל מור שליט”א בביה”כ רח’ זרח ברנט 16 אחרי שחרית ובין מנחה למעריב ובתיאום בטל’ 02-6519258
הרב הגאון רבי איתן מרדכי שליט”א בביתו רח’ יוסף אלבו 12 ובביה”כ תורה ותפילה רח’ זרחי 22
הרב הגאון רבי יוסף אשר נוימן שליט”א בביה”כ שארית יוסף אשר אחרי התפילות ובביתו רח’ הקבלן 51 בין השעות 21:30 -22:30
הרב הגאון רבי שלמה ניימן שליט”א בביתו רח’ נרות שבת 613/6
הרב הגאון רבי יוסף שלמה פובידלו שליט”א בביה”כ חניכי הישיבות רח’ קצנלבוגן 71
הרב הגאון רבי יעקב פוגל שליט”א בביה”כ תורה ותפילה רח’ יונתן בן עוזיאל 25
הרב הגאון רבי מרדכי פליגלמן שליט”א בביה”כ משכן שרגא
הרב הגאון רבי מנחם קולדצקי שליט”א בביתו רח’ זולטי 16 ובביה”כ לומדי תורה
הרב הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט”א בביתו רח’ פתח תקווה 3 ובביהכ”נ חניכי הישיבות רח’ זכרון יעקב 6 לפי הזמנים שיפורסמו
הרב הגאון רבי בן ציון קוק שליט”א בביתו רח’ מנחת יצחק 18 בשעות הערב
הרב הגאון רבי אברהם ישעי’ קליינר שליט”א בבית המדרש אבן ישראל רח’ גדרה רוממה בזמני התפילות ובביתו רח’ המ”ג 29 ב’
הרב הגאון רבי יהושע קרלינסקי שליט”א בביה”כ באר אברהם שכונת גבעת שאול
הרב הגאון רבי שלום קרלינסקי שליט”א בביהמ”ד פוניבז’ לאחר התפילות ובביתו רח’ עזרת תורה 23 בתיאום בטל’ 052-7699900
הרב הגאון רבי יוסף אשר קרלינסקי שליט”א בביה”כ ערוך לנר אצל הגבאים
הרב הגאון רבי מתתיהו רוזנטל שליט”א בביה”כ חזו”א רח’ זולטי 23 אחרי התפילות
הרב הגאון רבי שאול רייכנברג שליט”א בביה”כ המרכזי רח’ הרב כהנמן 16
הרב הגאון רבי אברהם שטינפלד שליט”א בביתו רח’ שאולזון 64 בתיאום מראש בטל’ 02-6518447
הרב הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט”א בביתו רח’ יערי 1 גילה ובביה”כ “חזון נחום” רח’ המור 3 אחרי מעריב
הרב הגאון רבי נפתלי שקולניק שליט”א בביהמ”ד פני שמואל לאחר מעריב ובתיאום בטל’ 02-6437724
הרב הגאון רבי צבי שרלין שליט”א בתיאום בטל’ 052-7627688 ובבה”כ בני הישיבות
בית שמש:
הרב הגאון רבי חנוך אלבק שליט”א בבית הוראה בביה”כ המרכזי ובבית הוראה שע”י ביה”כ אור אליהו
הרב הגאון רבי מרדכי גולדשטיין שליט”א בבית הוראה משכנות יעקב רח’ נחל שורק 23 בחניה
הרב הגאון רבי ברוך יהודה דזיאלובסקי שליט”א בביתו רח’ חגי הנביא 4 ובביה”כ דרכי יצחק
הרב הגאון רבי משה דרוק שליט”א בבית ההוראה שע”י קהילת חניכי הישיבות רמת אברהם
הרב הגאון רבי חנוך הבלין שליט”א בביתו רח’ ר’ עקיבא 4 בין השעות 19:00 -22:00 או בתיאום מראש בטל’ 050-4112278 ובקהילת אור אליעזר
הרב הגאון רבי גדליה הוכברג שליט”א בביה”כ לתורה ולתפילה רח’ נחל נחשון 9
הרב הגאון רבי אפרים ליפשיץ שליט”א בביתו רח’ שד’ האמוראים 14
הרב הגאון רבי אלעזר מאירוביץ שליט”א בביה”כ אהבת תורה בבית הוראה רח’ עידו הנביא 4 בשעות הערב
הרב הגאון רבי שלום שאול הכהן מונק שליט”א בבית הוראה שע”י קהילת אבי עזרי רח’ דובר שלום 3 ובביתו רח’ גד 9/4 בשעות הערב
הרב הגאון רבי מנחם דן מייזלס שליט”א בביה”כ היכל התורה רח’ עובדיה הנביא ובביה”כ איילת השחר
הרב הגאון רבי אפרים מרגלית שליט”א בבית המדרש בית התפילה רח’ נחל הקישון 23 בין השעות 09:30-13:00 ובשאר היום בתיאום בטל’ 052-7607523
הרב הגאון רבי אברהם מרילוס שליט”א בביתו רח’ נחל שמשון 13 בתיאום מראש בטל’ 052-7143463
הרב הגאון רבי שגיב עמר שליט”א בביהכ”נ עטרת מרדכי רח’ נחל לכיש 23
הרב הגאון רבי יהושע פטרוף שליט”א בביה”כ בני הישיבות בבית ההוראה
הרב הגאון רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט”א בבית הוראה חניכי הישיבות רח’ נחל גילה 3 ובביה”כ משאת מרדכי רח’ נחל דולב לפי הזמנים שיפורסמו ובליל בדיקת חמץ מהשעה 21:30 בביתו רח’ נחל שורק 23 ב’
הרב הגאון רבי אלימלך קורנפלד שליט”א בביה”כ הגר”א ובביתו רח’ נחל איילון 19
הרב הגאון רבי אליה רפאל כהן שליט”א בבית הוראה שעל ידי ביהכ”נ אהלי יוסף רח’ אחיה השילוני 10
הרב הגאון רבי אברהם שרגא שליט”א בביתו רח’ נחל שורק 30
מודיעין עילית:
הרב הגאון רבי אליעזר דינר שליט”א בליל י”א וי”ב בביה”כ אחרי מעריב וביום י”ג מ 9:30 עד 12:30 בבוקר
הרב הגאון רבי ישראל דב ויזל שליט”א בבית הוראה ליד ביהכ”נ חניכי הישיבות רח’ רשב”י 36
הרב הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט”א בביתו רח’ יהודה הנשיא 6
הרב הגאון רבי יצחק לוקסנברג שליט”א בבית הוראה רח’ קצות החושן 5-7 ובביתו רח’ קצות החושן 2
הרב הגאון רבי חנניה יו”ט ליפא ליוש שליט”א בביתו רח’ עיון התלמוד 5
הרב הגאון רבי אליהו קלרמן שליט”א בביתו רח’ נתיבות המשפט 97
הרב הגאון רבי יהודה קנר שליט”א בביתו רח’ נתיבות המשפט 44
הרב הגאון רבי אפרים רוטשילד שליט”א בביתו רח’ נתיבות המשפט 88 ובביה”כ משובב נתיבות
הרב הגאון רבי אפרים שפיגלר שליט”א בביתו רח’ יהודה השניא 4 ובביהכ”נ תורה ותפילה רח’ יהודה הנשיא 19
ביתר- עילית:
הרב הגאון רבי משה דוד אדלר שליט”א כפי שיפורסם בביה”כ
הרב הגאון רבי יעקב חכים שליט”א בביתו רח’ החוזה מלובלין 18 ב’
אלעד:
הרב הגאון רבי שמואל כהן שליט”א בביה”כ חפץ חיים רח’ חוני המעגל 10
אופקים:
הרב הגאון רבי יהודה טשזנר שליט”א בבית ההוראה בקרית הישיבה רח’ הרצל 1508/3
אחיסמך:
הרב הגאון רבי יעקב לנדאו שליט”א בבית ההוראה שע”י ביה”כ המרכזי רח’ אלישיב 5
באר יעקב:
הרב הגאון רבי אברהם יעקובזון שליט”א בביתו רח’ זבוטינסקי 3
גבעת זאב:
הרב הגאון רבי אליקים דבורקס שליט”א בביתו רח’ הרא”ם 8 א’ בשעות אחה”צ והערב
הרב הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט”א בבתי הכנסיות שבשכונה
גני תקווה-קרית אונו:
הרב הגאון רבי מנחם אריה שלזינגר שליט”א בביתו רח’ הרי יהודה 66 ובביה”כ חניכי הישיבות
חיפה:
מורינו הגאון רבי יחיאל הלוי במברגר שליט”א בביתו רח’ גאולה 16, בין השעות 17:30-19:00
טבריה:
הרב הגאון רבי שמואל ביטון שליט”א בביתו רח’ טבור הארץ 4 או בביה”כ שמחת אריה בקרית שמואל או בכולל זכרון מאיר
הרב הגאון רבי ירון ווקנין שליט”א במוסדות הקהילה
כפר סבא:
הרב הגאון רבי דניאל כהן שליט”א ברח’ ויצמן 113 רשת הבנות שלהבת ובביהמ”ד שובה ישראל רח’ ויצמן 125 (בשוק) בשעות אחה”צ והערב
הרב הגאון רבי ניר עוז שליט”א בכולל שבת אחים שבזי 1 ובביתו רח’ אבא ברדיצוב 5 א’
כרמיאל:
הרב הגאון רבי אברהם צבי מרגליות שליט”א בביתו רח’ השושנים 11
הרב הגאון רבי יקותיאל פישל שליט”א בביה”כ בקהילת הישיבה
נצרת עילית -הר יונה:
הרב הגאון רבי שלמה ליפשיץ שליט”א בהר יונה ג’ (נוף הגליל) ביה”כ אהל יעקב רח’ פנחס מילר 4
הרב הגאון רבי מאיר פישר שליט”א ברח’ פנחס מילר 2
עפולה:
הרב הגאון רבי נתן רוטשילד שליט”א בביתו רח’ השופטים 1 גבעת המורה ובביה”כ בקהילה
פתח תקוה:
הרב הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט”א בביתו רח’ קהילות יעקב 4 ובבית הוראה אהל אברהם
הרב הגאון רבי שמואל גרנשטיין שליט”א בביתו רח’ האורים 13 בתיאום מראש בטל’ 052-7612369
הרב הגאון רבי בן ציון רוזנברג שליט”א בביתו רח’ מנדלסון 9 בתיאום בטל’ 03-9231348 ובבית הוראה חוג חת”ס רח’ ארלוזרוב 3
רחובות:
מורינו הגאון רבי אברהם הכהן רובין שליט”א בביתו רח’ מרים מזרחי 1
הרב הגאון רבי אופיר שמיר שליט”א בביה”כ אהל שמעון בין מנחה לערבית
רכסים:
הרב הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט”א בביתו רח’ הרב עוזיאל 3
רעננה:
הרב הגאון רבי משה זינגר שליט”א בביתו רח’ רמב”ם 19
תל ציון:
הרב הגאון רבי אברהם גולדברג שליט”א בביתו רח’ אהבת אמת 32 ובביה”כ חניכי הישיבות ובביה”כ אבי עזרי

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל